7.ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVUPán Ježíš Kristus je absolutně pozitivní, a proto tvoří pouze láskyplné sentientní i nesentientní bytosti a prostředí. Kvůli zákonu svobodné volby dovolil/a aktivaci negativního stavu, aby všichni poznali důsledky takového zvráceného pseudoživota a nikdy ho už nevolili. Až bude odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího, nýbrž ze stupně přírodního, z nejvíce zevního postavení Stvoření, nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo?, dojde k úplnému ukončení negativního stavu a všechny bytosti budou na věčnost žít a tvořit v lásce, radosti, štěstí a dostatku. V současném cyklu času, kdy vedle sebe existují oba protikladné stavy a vzájemně se ovlivňují, není možné prožívat plnost pozitivního života, a proto si nikdo zatím neumí představit, jak takový život bude vypadat. Především dojde k propojení všech dimenzí a bytosti dostanou nová multidimenzionální těla, která už nebudou nijak vázána na prostředí. Nebudou se muset neustále zabývat odmítáním negativních myšlenek a svůj potenciál plně využijí k tvoření dalších světů a bytostí, láskyplných a přátelských vztahů s jinými, cestování po Multivesmíru, poznávání jiných civilizací a kultur a v neposlední řadě i osobní a jedinečné komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Žít v pozitivním stavu znamená milovat absolutního Boha (PJK, v novém cyklu času PJKBR), ostatní bytosti a sebe, dodržovat duchovní zákony lásky. Jak řekl Ježíš:„Neboť kdo má, tomu bude přidáno…“ Každý, kdo žije pozitivně, má po všech stránkách vše, co potřebuje pro naplněný, šťastný a radostný život. Pán Ježíš Kristus v těle Jany bude první, kdo převibruje na Novou Zemi v 5D, která je už součástí nového Multivesmíru v novém cyklu času, aby přinášel/a na planetu Země/Nula i do zóny vymístění důkazy o novém, dosud nepoznaném životě. Tímto konkrétním způsobem pomůže bytostem, polapeným v pasti negativního stavu, v konvertování na základě svobodné volby a vyprázdnění pekel. Bytosti v pozitivním stavu v současném cyklu času žijí nesrovnatelně lépe, než bytosti antivesmíru a Nuly. Neznají žádné zotročování a nucené práce kvůli obživě, ovládání mysli, nedostatek čehokoli, jejich těla jsou vitální a zdravá (s výjimkou poškození v důsledku pomoci lidstvu), nepotřebují spát, nemají vylučovací orgány, protože veškerou potravu dokonale zpracují na energii. Čím vyšší dimenze, tím více volnosti, schopností a možností tvořit myšlenkou. Kdo si volí láskyplný život, bude během rozdělení lidstva vyzvednut na lodě vesmírných lidí a pozná na vlastní kůži, jaké to je v ráji, o kterém se píše ve Zjevení Janově (21:1-7):

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl:„Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“A dodal:„Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem....“

Právě tento slib a proroctví se splní zatím malé části lidstva po vytržení, později všem bytostem Multivesmíru. Více v Novém Zjevení (http://triangulum.cz/nzpjk.html) a Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží Rodiny (http://triangulum.cz/nzpjkbr.html).

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF