25.SVATBA BERÁNKOVAVe Zjevení Jana (kapitola 19:7-9) je psáno:

Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých). Tehdy mi řekl: Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.

Bible, zejména Nový zákon je napsán/a duchovním jazykem, který má více významů a souvztažností. Jen málokdo v lidském těle od Pseudotvůrců je schopen jim porozumět. Až knihy Nového Zjevení jsou díky nové přirozenosti Boha psány doslovným lidským jazykem. Někteří křesťané správně chápou nevěstu Beránkovu jako všechny, kdo přijali Božství Ježíše Krista a budou vytrženi do Království nebeského (viz kniha Sergeje Miháľa: Vytržení). Avšak téměř nikdo netuší, že Bůh = Pán Ježíš Kristus je přítomen v ženském těle Jany na planetě Země 3D/Nula, aby vyvedl/a během rozdělení lidstva láskyplné a mírumilovné věřící do pozitivního stavu. V doslovném smyslu je právě Jana tou nevěstou Beránkovou. Po jejím převibrování na Novou Zemi se bude konat svatba Pána Ježíše Krista a Jany v dokonalých tělech, čímž dojde k očištění manželství od všeho negativního a spojení dobra, lásky, moudrosti a pravdy (feminního a maskulinního principu) i na nejzevnější = fyzické úrovni. Svatby se zúčastní nejbližší spolupracovníci Boží Rodiny, kteří převibrují brzy po Janě na Novou Zemi, a mnoho zástupců různých ras a civilizací ze všech úrovní Multivesmíru. Záznam bude jako vše uložen ve vesmírné databance a každý bude mít možnost jej vidět. Až do rozdělení lidstva bude Tým Boží Rodiny pomáhat vzestoupit co největšímu počtu lidí z planety Nula, do konce cyklu času konvertovat padlým bytostem z pekel. Pán Ježíš Kristus Boží Rodina přivítá a obejme v tělech muže a ženy každého, kdo převibruje na Novou Zemi. I tuto událost lze nazvat Svatbou Beránkovou. Po ukončení poslední etapy rozdělení lidstva, kdy už bude nezbytné nechat zbývající lidi pod vládou Pseudotvůrců zobrazit pseudovítězství negativního stavu a planeta Země 3D se propadne na pozici -1 do pekel, se Pánu Ježíši Kristu a Janě na Nové Zemi narodí dvojčata, chlapec a dívka. Poprvé v historii Stvoření bude žít Bůh v podobě úplné Boží Rodiny mezi lidmi, jak bylo slíbeno před 2000 lety ve Zjevení Jana Ježíšem Kristem. Tím bude i napraveno neúplné a zkreslené vnímání Boha jako muže, dojde k fyzickému demonstrování duchovního principu rovnosti mužského a ženského pohlaví. Až bude vyprázdněna celá zóna vymístění a tím ukončena existence negativního stavu, splynou relativní Božské bytosti Jana a obě děti s absolutním Pánem Ježíšem Kristem a vznikne nejnovější přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Pak už v jsoucnu a bytí bude pouze pozitivní stav a všechny bytosti budou tvořit svůj jedinečný život v lásce, radosti, štěstí bez omezování negativním stavem.

Více:
http://triangulum.cz/pdf/nzbr/nz1.html
http://triangulum.cz/pdf/nzbr/nz33.html
http://triangulum.cz/pdf/nzbr/nzd1.html

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINAPrint Friendly and PDF