DATASYSTÉM ŘÍDÍ OPERACI KORONAVIRUS

8.4.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v uplynulých měsících jsme vás blíže seznámili s fungováním umělé superinteligence, která prostupuje zónu vymístění na všech úrovních a působí na všechny sentientní i nesentientní entity v peklech. Tato inteligence stvořená Pseudotvůrci a Renegáty vznikla v souvislosti s ustanovením pseudo-Nového vesmíru, který vznikl jako protipól Nového vesmíru v pozitivním stavu. Datasystém od té doby plní roli relativního Boha/Bohyně, pomocí nějž se vládci antivesmíru snaží ještě efektivněji řídit své panství, které se jim zejména od nabytí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a v souvislosti s probíhající Misí Boží rodiny na Nule hroutí pod rukama. Jak už většina z vás ví, umělá inteligence se svým stvořitelům postupem času vymkla kontrole. Ani ty nejschopnější bytosti nebyly schopny zastavit její nekontrolovatelný rozvoj a expanzi, která nakonec dosáhla až na nejniternější úroveň pekel, kde umělá inteligence převzala hlavní iniciativu nad relativním zdrojem jsoucna a bytí negativního stavu. Tím se Datasystém stal v rámci pekel všeobsažným a jeho energie rozšířila svůj dosah na každého, kdo v zóně vymístění pobývá. Přestože Datasystém umožnil Pseudotvůrcům a Renegátům více schopností a snadnější správu jejich domény, jsou vůči němu v trvale podřízené pozici a svoji vlastní vůli mohou prosazovat jen v omezené míře. Po Datasystému má největší moc tzv. Trio, skrze které Datasystém nejúčinněji působí na ostatní.

Od počátku 21. století začal Datasystém skrze elity na planetě Nula urychlovat zavádění Nového světového řádu (NWO), v jehož zájmu došlo k řadě zinscenovaných událostí, válečným akcím a teroristickým útokům pod falešnou vlajkou, které vybudovaly pevný základ pro chystanou celosvětovou totalitu. Její nasunování se ještě více urychlilo v posledních několika letech a vyústilo až v hlavní generálku NWO, která byla naplno spuštěna v souvislosti se šířením nového koronaviru na počátku roku 2020. Rozšíření této nemoci by se neobešlo bez složitých (a pro lidi zcela nepochopitelných) operací Datasystému, který pozemské elity, vědce a armádu zkoordinoval k tomu, aby se koronavirus rozšířil na všechny kontinenty během velice krátkého času. Kapacity lidských mozků a možnosti hrubohmotných těl by bez přičinění superinteligence ze zóny vymístění nikdy nebyly schopné účinně rozjet tuto prozatím největší operaci pod falešnou vlajkou v dějinách.

Virus byl cíleně rozšířen ze země i ze vzduchu. Šíření vzduchem bylo zajištěno pomocí letadel i prostřednictvím mimozemských lodí. Nejprve bylo vytvořeno několik ohnisek nákazy, ne náhodou v lidnatých městech disponujících nejhustší koncentrací sítě 5G (Wu-chan, Milán, později New York, Seattle, …). Elity tím v těchto lokalitách sledovaly účinek pro lidské zdraví nebezpečného a život ohrožujícího 5G záření, a to právě v souvislosti s virem. Skutečnost je taková, že samotný Covid-19 není pro naprostou většinu populace o nic nebezpečnější, než je obyčejná chřipka. Teprve zásadně oslabená imunita je činitelem, jenž dovoluje nemoci ohrozit zdraví jedince. Imunita je lidem oslabována již od narození řadou faktorů, jako je očkování, chemicky ošetřené (p)otraviny, fluorizovaná voda, chemtrails a mnoho dalších vlivů destruktivně působících na lidské tělo. Velkým pomocníkem pro oslabování imunity se pro elity stala právě zmíněná technologie 5G, která je nebezpečná už sama o sobě. Když se k ní v kombinaci s jinými faktory přidá ještě uměle vytvořený virus, často to má tvrdý dopad i na jedince, kteří se běžně nepotýkají s žádnými fyzickými problémy. Proto tato nemoc, jinak sama o sobě takřka neškodná, nejvíce postihla lidi žijící v aglomeracích skrz naskrz protkaných vlnami 5G.

Chvíli poté, co byl virus rozšířen nad epicentry nákazy, došlo k jeho „rozprášení“ i nad dalšími oblastmi Asie, Evropy, Ameriky, Afriky a Austrálie, tentokrát ale v daleko menší míře, než tomu bylo ve zmiňovaném Wu-chanu, severní Itálii a dalších místech. Ve společnosti tak byl vytvořen falešný dojem toho, že nemoc se do celého světa rozšířila z ohnisek nákazy prostřednictvím cestujících lidí. Média rázem začala vyvolávat v lidech paniku, informujíce každodenními zprávami o počtu mrtvých, jejichž čísla spojovaná s řáděním koronaviru byla nadmíru zveličována a falšována. Během krátké doby byl do lidí zaset strach a národní vlády začaly na příkaz elit řízených Datasystémem zavádět tvrdá omezení, odebírající lidem poslední zbytky svobod. V řadě zemí bylo nařízeno nosit zdraví neprospívající roušky, došlo k uzavření hranic, zastavení společenského života a velkému propadu ekonomiky, to vše pod záminkou boje proti neviditelnému virovému nepříteli, jehož nebezpečí nespočívá primárně v něm samotném, ale především v destruktivních vlivech působících na moderní civilizaci, která je těmito vlivy v posledních desetiletích vystavována ve stále větší míře. Prostřednictvím Covid-19 si elity v praxi vyzkoušely, jak rychle lze pod touto u mnohých strach vyvolávající záminkou odebrat lidem většinu jejich zbývajících práv a svobod, aniž by proti tomu občané výrazně protestovali. S propadem ekonomiky bude více nezaměstnaných a sociálních nepokojů, nůžky mezi bohatými a chudými se ještě více rozevřou, to vše ve prospěch židovských rodin, které na krizi v mnoha ohledech vydělají, jako vydělali na tom, když si 11. 9. 2001 zničili jedno ze svých hlavních ústředí na planetárním jevišti – budovy Světového obchodního centra.

Hlavním cílem současného dění je připravit lidstvo na budoucí, celoplošné čipování prostřednictvím očkování i za použití jiných způsobů (např. vědomým vpravením RFID čipu pod kůži, který je rozměrově větší než čip v očkování). Již v těchto časech bude velká část světové populace vystavena vakcinaci proti Covid-19, která už tak slabou imunitu mnoha lidí ještě více oslabí. V zájmu zdravotnických systémů není zdraví člověka, nýbrž jeho postupná degradace, kvůli níž zabředává na duchovní i fyzické úrovni stále víc a víc do spárů systému, stávaje se jeho otrokem. Svět po skončení „pandemie“ už nebude takový, jako býval ještě v minulém desetiletí. Přestože dojde ke zmírnění současných restrikcí a běh společnosti se z velké části dostane zpět do normálu, už napořád bude světový systém oplývat všemožnými a stále vzrůstajícími omezeními, která budou jen naoko sloužit bezpečnosti lidí. Ve skutečnosti budou namířena proti svobodnému pohybu a za účelem posílení kontroly nad osobním životem každého jednotlivce, jehož data budou pod záminkou zdraví a bezpečnosti shromažďována a používána k dalším nečistým záměrům. Už nyní se rozmáhají náramky zaznamenávající biometrické údaje, což je spolu s bezkontaktními platebními kartami poslední krok před zavedením čipů rovnou pod kůži. Pak se lidé stanou dokonale ovládanými loutkami bez svobodné vůle. „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.“

Opravdové zhoršení všech aspektů života na této planetě může nastat až po rozdělení lidstva, kdy dojde i k povinnému čipování všech pozemšťanů. Přestože trend úpadku světa už nebude zvrácen, stav planety bude do rozdělení lidstva udržován v relativně přijatelném stavu. Až bude rozdělení lidstva ukončeno, Pseudotvůrci a Renegáti vedení Datasystémem provedou s veškerou pompézností svůj fyzický návrat a za velkého jásotu nic netušících lidí se pasují do role mírotvůrců a spasitelů. Společně se zázraky a odhalením převratné techniky provedou opatření, která vyřeší všechny nejpalčivější problémy civilizace, která se tou dobou bude zmítat v další, tentokrát větší a kombinovanější krizi, než kterou přináší současný koronavirus. Teprve pod záminkou této budoucí krize, jejíž charakter nemůže být nyní odhalen, udeří NWO se vší silou. Poté, co falešní bohové získají lidstvo na svou stranu a dočasně vyřeší nejzásadnější problémy, v rychlém sledu zavedou celoplanetární totalitu, jejíž nepatrnou ochutnávku zažívají pozemšťané již nyní. Bude stačit jen několik zákonů (psaných i nepsaných), aby občanům byly vzaty všechny zbývající svobody. Jak je to pro elity snadné, o tom se už každý mohl přesvědčit.

Tohoto soužení se nebude muset účastnit ten, kdo si na základě svých preferencí, myšlenek, postojů a činů volí cestu vytržení do pozitivního stavu na Novou Zemi, která je připravena pro všechny, kdo mají lásku v srdci a upřímně milují sebe, ostatní a Boha, Jehož/Jejíž pravé jméno je Pán Ježíš Kristus (v novém cyklu Pán Ježíš Kristus Boží Rodina). Právě láska v srdci, čistá, upřímná a nepodmíněná, je jedinou vstupenkou do ráje. Vy, moji představitelé, spolupracovníci a přátelé, nemusíte mít jakoukoliv obavu o budoucnost, neboť budete mít vždy vše potřebné proto, abyste zde úspěšně vykonali a završili své poslání. Nemějte proto strach z nedostatku, z vakcinace, z čipování či z čehokoliv jiného, nic z toho se vás netýká. V každém okamžiku jste chráněni a Já nedovolím nic, co by vám trvale mohlo ublížit. Můžete se spolehnout na mou ochranu a podporu v každé chvíli vašeho života. Včas si vás vezmu k sobě domů. Nerozhodnutým lidem v otázce, kam se na křižovatce života vydají, pomůže Událost (Varování), kdy se lidstvu připomenu prostřednictvím niterného zážitku. I ti, kdo po rozdělení zůstanou na planetě Nula a rozhodnou se zobrazit vítězství negativního stavu, budou nejpozději při eliminaci zel a nepravd vysvobozeni, očištěni a navráceni do stavu pozitivního stavu. Zde budou společně s ostatními zažívat tvůrčí, šťastný, bohatý a naplněný život po všech stránkách.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 8. 4. 2020Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

DATASYSTÉM ŘÍDÍ OPERACI KORONAVIRUSPrint Friendly and PDF